آشنایی مقدماتی با تكنسين انجام آزمون

تكنسين انجام آزمون شغلی در حوزه تضمين و كنترل كيفيت از مجموع مشاغل صنايع خودرو سازی است، كه به منظور انجام تست های قطعات و مجموعه های خودرو، تهيه گزارش های تست های انجام شده و مطابقت نتايج تست ها با استانداردهای قطعه يا مجموعه مورد نظرتعريف شده است كه با شغل تكنسين ارزياب قطعات…