قرارداد

آشنایی مقدماتی با تنظیم قراردادهای پیمانکاری ساخت و ساز بین المللی

تنظیم قراردادهای پیمانکاری ساخت و ساز بین المللی از شایستگی های حوزه حقوق بوده و شامل کارهای انجام  مذاکره، تنظیم متون پیش قراردادی و تحقیقات مقدماتی، تعیین و تشخیص موضوع و تنظیم بندهای تعهدات است. همچنین موارد زیر نیز در این حوزه قرار می گیرند: حقوق طرفین، تنظیم بندهای مبلغ و شیوه پرداخت تنظیم بندهای…