مشاور تغذیه اینترنتی

آشنایی مقدماتی با مشاور تغذيه اينترنتی

مشاوره تغذيه اينترنتی از مشاغل مربوط به تغذيه در روزه صنايع غذايی می باشد و ارزيابی وضعيت رژيم گيرنده، طراحی  برنامه غذايی، طراحی نرم افزار تغذيه ای، وب سايت و طراحی كنندگان غذا در ارتباط است. طراحی پرسشنامه و وب سایت كار با نرم افزار تغذیه ای وضعيت رژیم گيرنده از طریق پرسشنامه گروه های…