eco camp

آشنایی مقدماتی با مدیر اكوكمپ

مدیر اكوكمپ شغلی از حوزه گردشگری است كه دارای شایستگی های تجزیه و تحلیل صنعت گردشگری ، برنامه ریزی ، سازماندهی نیروی انسانی در اقامتگاههای طبیعی، طبقه بندی و شناخت انواع اقامتگاه ها و سازماندهی تورهای طبیعت گردی در اكو كمپ ها می باشد و با مشاغلی چون راهنمای طبیعت گردی و مدیر بوم خانه…