آشنایی مقدماتی با كارشناس آزمايشگاه شيمی داروسازی

کارشناس آزمایشگاه شیمی داروسازی در روزه ی صنایع شیمیایی است و دارای شایستگی هایی از قبیل انالیز با روش  HPLC ، انالیز با دستگاه جذب اتمی ، اندازه گیری Ph نمونه های آزمايشگاهی ، تیتراسیون نمونه های آزمايشگاهی،  سنتز نمونه های جدید و نمونه سازی ، تهیه محلول های شيميائی و …..می باشد. این شغل…

آشنایی با مسئول تصفیه پساب رنگی کارخانجات صنعت کاغذ

مسئول تصفیه پساب های رنگی کارخانجات صنایع کاغذسازی شغلی است در رشته صنایع کاغذ به کار می رود. این شامل شایستگی های تهیه انواع رنگینه های آنیونی و کاتیونی کالیبراسیون ، کار با انواع رنگینه های مورد استفاده در  صنعت کاغذ ، حذف رنگینه کاتیونی با فیتلرهای آلی فرآوری نشده ، استفاده از بیو جاذب…

نکات مثبت کنفرانس Bigbluebutton

از آنجایی که فناوری به دگرگونی تمام زمینه های زندگی ادامه می دهد، آموزش و یادگیری آنلاین ، چالش های جدیدی را برای معلمان و دانش آموزان ایجاد می کند. در حالی که فناوری می تواند ما را با روش هایی که قبلا تصور نمی شد به هم متصل کند، جلب توجه دانش آموزان در…