آشنایی مقدماتی با آزمایشگر رنگرزی

آزمايشگاه رنگرزی از مشاغل صنعت نساجی است كه وظايف كار با دستگاه های نمونه رنگ كنی آزمايشگاهی را بر عهده دارد و با مشاغل رنگرزی ،چاپ و تكميل پارچه در ارتباط است. الياف شناسی توانايی نمونه رنگ كنی كالای سلولزی ،  پشمی، ابريشمی، نايلونی، اكريليک، پلی استر، مخلوط پلی استر، پنبه، مخلوط پلی استرو پشم…