آشنایی مقدماتی با كارشناس آزمايشگاه شيمی داروسازی

کارشناس آزمایشگاه شیمی داروسازی در روزه ی صنایع شیمیایی است و دارای شایستگی هایی از قبیل انالیز با روش  HPLC ، انالیز با دستگاه جذب اتمی ، اندازه گیری Ph نمونه های آزمايشگاهی ، تیتراسیون نمونه های آزمايشگاهی،  سنتز نمونه های جدید و نمونه سازی ، تهیه محلول های شيميائی و …..می باشد. این شغل…

روش های آموزشی مدرن – قسمت پنجم

روش‌های آموزشی مدرن ، زمان تغییر فرا رسیده است قسمت پنجم در زیر مزایا و معایب روش‌های سنتی و مدرن تدریس که به درک تفاوت بین روش‌های تدریس مدرن و روش‌های تدریس سنتی کمک می‌کند، بیان شده است: روش های یاد دادن سنتی روش های سنتی تدریس هنوز در اکثر نقاط کشور ما رایج است.…