آشنایی مقدماتی با مدیریت مالی

مدیریت مالی ، توانایی تعیین ارزش زمانی پول، قیمت اوراق بهادار ، توانایی تعیین نرخ سرمایه گذاری و نرخ بازده مخاطرات آن است. توانایی تهیه گزارشهای مالی بر اساس مفاهیم هزینه تامین مالی ، تعیین نسبت درصدها، نرخ استقراض سود سهام ممتاز و عادی تهیه بودجه سالانه و تجزیه و تحلیل مخاطرات آن قابلیت تهیه…