آشنایی مقدماتی با گياهان دارويی و داروهای گياهی

متصدی تحقيق و توسعه بالينی داروهای گياهی شغلی است از حوزه فناوری های راهبردی كه دارای شايستگی هايی ازقبيل تشخيص و تفريق انواع گياهان دارويی، تبيين مكانيسم اثر داروهای گياهی، تبيين مكانيسم اثر داروهای شيميايی، تشريح فيزيوپاتولوژی بيماری ها ، تنظيم پروپوزال طرح های تحقيقاتی، پيگيری و انجام طرح های بالينی، گزارش گيری از طرح…

نکات مثبت کنفرانس Bigbluebutton

از آنجایی که فناوری به دگرگونی تمام زمینه های زندگی ادامه می دهد، آموزش و یادگیری آنلاین ، چالش های جدیدی را برای معلمان و دانش آموزان ایجاد می کند. در حالی که فناوری می تواند ما را با روش هایی که قبلا تصور نمی شد به هم متصل کند، جلب توجه دانش آموزان در…

روش های آموزشی مدرن – قسمت اول

روش‌های آموزشی مدرن ، زمان تغییر فرا رسیده است قسمت اول روش تدریس جدید که ما آن را روش تدریس مدرن نامیده می شود ، بیشتر مبتنی بر فعالیت است و ذهن یادگیرنده را متمرکز می کند که او را به طور کامل در فرآیند یادگیری درگیر می کند. در روش نوین تدریس، آموزش و…