آشنایی مقدماتی با آزمایشگر رنگرزی

آزمايشگاه رنگرزی از مشاغل صنعت نساجی است كه وظايف كار با دستگاه های نمونه رنگ كنی آزمايشگاهی را بر عهده دارد و با مشاغل رنگرزی ،چاپ و تكميل پارچه در ارتباط است. الياف شناسی توانايی نمونه رنگ كنی كالای سلولزی ،  پشمی، ابريشمی، نايلونی، اكريليک، پلی استر، مخلوط پلی استر، پنبه، مخلوط پلی استرو پشم…

آشنایی مقدماتی با مدیر سالن تولید پلیمرها

 صنایع شیمیایی – مدیر سالن تولید پلیمرها این استاندارد شامل مهمترين عناصر يك شغل از قبيل جايگاه يا عنوان شغل ، كارهای ارتباط شغل با مشاغل ديگر در يك حوزه شغلی ، مسئوليت ، شرايط كاری و استاندارد عملكرد مورد نيازشغل می باشد. مدير توليد پليمرها در حوزه ی صنايع شيميايی و پليمری بوده و…