آشنایی با تكنسين آزمايشگاه كنترل كيفيت رنگ سازی و تينرسازی

تكنسين آزمايشگاه كنترل كيفيت رنگ سازی و تينرسازی ، شغلی است از حوزه صنايع شيميايی،اين شغل وظايفی از قبيل كار با دستگاه ميكسر و آسياب آزمايشگاهی و انجام آزمايشات رنگها و تینرها با لوازم تست آنها و نهايتا تهيه گزارش را در بر دارد. اين شغل با مشاغلی از قبيل مسئول آزمايشگاه ،مسئول فنی توليد…