آشنایی مقدماتی با مدیر کارخانه کاشی

شغل مديريت يك كارخانه كاشی در حوزه صنعت سراميک بوده و شايستگی های از قبیل كنترل و هماهنگی كار مديران، بكارگيری تكنيک ها، مدير يت فن برای ارزيابی حل مشكلات، جمع بندی گزارش ها مربوط به واحدهای تحت نظارت و تهيه  گزارشات تحلیل و تخصصی جهت ارائه به مدير عامل بوده و با مشاغلی همچون…

روش های آموزشی مدرن – قسمت اول

روش‌های آموزشی مدرن ، زمان تغییر فرا رسیده است قسمت اول روش تدریس جدید که ما آن را روش تدریس مدرن نامیده می شود ، بیشتر مبتنی بر فعالیت است و ذهن یادگیرنده را متمرکز می کند که او را به طور کامل در فرآیند یادگیری درگیر می کند. در روش نوین تدریس، آموزش و…