آشنایی مقدماتی با پایشگر زیست محیطی آلاینده های صنعتی

پایش زیست محیطی آلاینده های صنعتی شغلی است از زیر مجموعه بهداشت و ایمنی كه پس از گذراندن مهارتهای  مرتبط با این شغل فرد توانایی اندازه گیری و سنجش آلاینده های صنعتی را همراه با جانمایی فرایندهای خط تولید با استفاده از نرم افزار GIS و مدلسازی پراكنش آلودگی در محیط پیرامون صنعت را با…

آشنایی با مدير كارخانه ساخت مصنوعات چوبی

مدير كارخانه ساخت مصنوعات چوبی شغلی است از رشته صنايع چوب كه وظايف گزينش فرآيند توليد متناسب به روز مصنوعات چوبی، محاسبه و تعيين ظرفيت واحد ، تجزيه و تحليل چيدمان كارگاه و تجهيزات و ماشين آلات نظارت بر كنترل كيفيت متناسب با مصنوعات مواد اوليه، محصول حين ساخت و محصول نهايی، ساماندهی پرسنل شاغل…