آشنایی مقدماتی با مدیر هتل

مدیر هتل از گروه شغلی خدمات است و از سازمان ، تشكیلات و بخش های هتل و روش برقراری ارتباط موثر با مهمانان آگاهی كامل دارد و دانش مدیریت ، رهبری و سازماندهی در هتل ، مدیریت نیروی انسانی و شیوه برنامه ریزی و نظارت را می داند . همچنین مدیر هتل از قدرت ،…

روش های آموزشی مدرن – قسمت اول

روش‌های آموزشی مدرن ، زمان تغییر فرا رسیده است قسمت اول روش تدریس جدید که ما آن را روش تدریس مدرن نامیده می شود ، بیشتر مبتنی بر فعالیت است و ذهن یادگیرنده را متمرکز می کند که او را به طور کامل در فرآیند یادگیری درگیر می کند. در روش نوین تدریس، آموزش و…