آرایش

آشنایی با کاربر مواد شیمیایی در آرایش زنانه

کاربر مواد شیمیایی در آرایش زنانه – مراقبت و زیبایی عوامل فیزیکی در محیط کار (نور، رنگ، دما و صدا) عوامل زیان آور ارگونومیکی در محیط کار عوامل بیولوژیکی در محیط کار (میکروبها و باکتری ها) عوامل زیان آور شیمیایی در محـیط کار (بخـارات، گازهـای سمی حاصل از کاربرد مواد شیمیایی) استفاده از مواد وسایل…