پرس کار

آشنایی مقدماتی با سرپرستی پرسکاری سازه های فلزی

 سرپرستی پرسکاری سازه های فلزی، شغلی در حوزه توليد از رشته صنایع فلزی میباشد كه شایستگی هوای تقسيم كار،  برنامه ریزی و اداره امور، تهيه فرمها و دستورالعملهای گردش كار ، توانمندسازی كاركنان، جذب نیروی متخصص و  منبع یابی، نقشه خوانی صنعتی و پیاده سازی نقشه های صنعتی، فلز کاری، پرسکاری، قالب بندی، كنترل و…