آشنایی مقدماتی با مدیر کارخانه کاشی

شغل مديريت يك كارخانه كاشی در حوزه صنعت سراميک بوده و شايستگی های از قبیل كنترل و هماهنگی كار مديران، بكارگيری تكنيک ها، مدير يت فن برای ارزيابی حل مشكلات، جمع بندی گزارش ها مربوط به واحدهای تحت نظارت و تهيه  گزارشات تحلیل و تخصصی جهت ارائه به مدير عامل بوده و با مشاغلی همچون…