آشنایی مقدماتی با پایشگر زیست محیطی آلاینده های صنعتی

پایش زیست محیطی آلاینده های صنعتی شغلی است از زیر مجموعه بهداشت و ایمنی كه پس از گذراندن مهارتهای  مرتبط با این شغل فرد توانایی اندازه گیری و سنجش آلاینده های صنعتی را همراه با جانمایی فرایندهای خط تولید با استفاده از نرم افزار GIS و مدلسازی پراكنش آلودگی در محیط پیرامون صنعت را با…