آشنایی مقدماتی با متخصص مدل ساز هیدرولیک خطوط

متخصص مدل ساز هیدرولیک خطوط انتقال نفت و گاز شغلی است از مشاغل صنایع شیمیایی که در آن شخص مهارتهای مدل سازی دقیق و تفصیلی جریانهای تک فاز و چند فاز ، محاسبات فشار از ابتدای خط به انتها، مطالعه امکان افزایش  ظرفیت خطوط، مدلسازی یک خط لوله، مدلسازی یک شبکه لوله کامل و جمع…