آزمايش قطعات صنعتی با امواج فراصوتی UI

توانايی توليـد امـواج صـوتی و فراصـوتی بـا اسـتفاده از دستگاههای مربوطه   آشنايی با اصول مقدماتی فيزيك صوت، ماهيت صوت، سرعت امواج صوتی و طول موج آنها  ويژگی های امواج فرا صوتی  تضعيف و تشديد امواج صوتی  شكست امواج صوتی در محيط های كار مدهای امواج صوتی (طولی,عرضی و سطحی) آشنايی  با طرح های مبدل و…

آشنایی با طراحی و آنالیز پایپینگ با نرم افزار AutoPipe

طراحی و آناليز پايپينگ با نرم افزار AutoPIPE در حوزه مكانيک بوده و كارهايی از قبيل طراحی و آناليز لوله كشی های نفت و گاز، پتروشيمی و offshore را دارد. اين شايستگی با مشاغل مهندسی مكانيك (طراحی ، نظارت و اجرا) در پروژه های پايپينگ در ارتباط می باشد. آناليز و انتخاب شرايط حاكم بر…

آشنایی با بازرس قطعات جوشكاری شده به صورت چشمی TVTO VT LEVEL II

بازرس قطعات جوشكاری شده به صورت چشمی در حوزه بازرسی جوش ، فعالیت دارد.  تعريف دقيق استاندارد ( اصطلاحی ) : يكي از روش هاي آزمونهای غير مخرب NDT، ( روش VT ) Testing Visual يا آزمون چشمی مي باشد . انجام به موقع و صحيح روش آزمون چشمی مي تواند تا 80% هزينه ها…