آزمايش قطعات صنعتی با امواج فراصوتی UI

توانايی توليـد امـواج صـوتی و فراصـوتی بـا اسـتفاده از دستگاههای مربوطه   آشنايی با اصول مقدماتی فيزيك صوت، ماهيت صوت، سرعت امواج صوتی و طول موج آنها  ويژگی های امواج فرا صوتی  تضعيف و تشديد امواج صوتی  شكست امواج صوتی در محيط های كار مدهای امواج صوتی (طولی,عرضی و سطحی) آشنايی  با طرح های مبدل و…