آشنایی مقدماتی با طراحی و تحلیل مدارات كنترلی FPGA

طراحی و تحلیل مدارات كنترلی FPGA از شایستگی های حوزه کنترل و ابزاردقیق می باشد و شامل کارهای بکارگیری سیستم های دیجیتال، پیاده سازی جبر بول و المان های منطقی، طراحی مدارات ترکیبی و تست آن ها، طراحی مدارات ترتيبی (PLD, MSI) شمارنده های سنکرون و آسنکرون و تست آن ها، طراحی مدارات  کنترلر، اینترفیس و…