Adina

آشنایی مقدماتی با آنالیز سازه ها و سیالات با نرم افزار Adina system

در حوزه مكانيک بوده و شايستگی هايی آناليز سازهها و سيالات با نرم افزار system Adina از قبيل آناليز المان محدود سازه ها، شبيه سازی انتقال حرارت، سيالات ، كنش و واكنش آنها را دارد. اين شايستگی با مشاغل مهندسی مكانيك (طراحی ، نظارت و اجرا) شاغل در نظام مهندسی و طراحان شاغل در كارخانجات…