آشنایی مقدماتی با کارشناس بسته بندی (پلیمری)

كارشناس بسته بندی پليمری، شغلی است در حوزه مديريت صنايع که به شايستگی هايی از قبيل، تعيين ويژگی های مواد، طراحی و اجرای نوع چاپ مناسب، كنترل كيفيت محصول و بازاريابی مربوط است. این استاندارد با مشاغل مديريت توليد، طراحی، چاپ و بازاريابی مرتبط است. تعيين ويژگی های مواد با توجه به كاربرد طراحی واجرای…

آشنایی با طراحی و آنالیز پایپینگ با نرم افزار AutoPipe

طراحی و آناليز پايپينگ با نرم افزار AutoPIPE در حوزه مكانيک بوده و كارهايی از قبيل طراحی و آناليز لوله كشی های نفت و گاز، پتروشيمی و offshore را دارد. اين شايستگی با مشاغل مهندسی مكانيك (طراحی ، نظارت و اجرا) در پروژه های پايپينگ در ارتباط می باشد. آناليز و انتخاب شرايط حاكم بر…