آشنایی مقدماتی با كارشناس آزمايشگاه شيمی داروسازی

کارشناس آزمایشگاه شیمی داروسازی در روزه ی صنایع شیمیایی است و دارای شایستگی هایی از قبیل انالیز با روش  HPLC ، انالیز با دستگاه جذب اتمی ، اندازه گیری Ph نمونه های آزمايشگاهی ، تیتراسیون نمونه های آزمايشگاهی،  سنتز نمونه های جدید و نمونه سازی ، تهیه محلول های شيميائی و …..می باشد. این شغل…