آشنایی مقدماتی با مشاور تغذيه اينترنتی

مشاوره تغذيه اينترنتی از مشاغل مربوط به تغذيه در روزه صنايع غذايی می باشد و ارزيابی وضعيت رژيم ويرنده، طراحی  برنامه غذايی، طراحی نرم افزار تغذيه ای و وب سايت، طراحی كنندگان غذا در ارتباط است.  طراحی پرسشنامه و وب سایت  كار با نرم افزار تغذیه ای به وضعيت رژیم گيرنده از طریق پرسشنامه  گرم…

آشنایی با مهارت فنی و حرفه ای

آشنایی با مهارت فنی و حرفه ای