آزمايشگر آزمايشگاه مکانیک خاک

آزمایشگر آزمایشگاه مکانیک خاک یکی از مشاغل مربوط به حوزه ساختمان است که شامل شایستگی های آزمایش مکانیک خاک، سرویس و نگهداری وسایل آزمایشگاه مکانیک خاک، انجام عملیات صحرایی و کارگاهی، گزارش نویسی می باشد و با مشاغلی نظیر کارفرماهای دولتی و مهندسین ناظر و پیمانکاران خصوصی در ارتباط است. انجام آزمايشات آزمايشگاهی مربوط به…

مدیریت پروژه

آشنایی مقدماتی با مدیریت پروژه های ساختمانی بر اساس استاندارد PMBOK

مدیریت پروژه های ساختمانی بر اساس استاندارد PMBOK از شایستگی های حوزه عمران می باشد. این شایستگی دارای وظایفی از قبیل مفهوم مدیریت پروژه، فرآیندهای مدیریت پروژه،  یكپارچگی پروژه، محدوده پروژه، زمان پروژه، هزینه پروژه، كیفیت پروژه، منابع انسانی پروژه و ارتباطات پروژه می باشد. استاندارد با مشاغل مدیریت قراردادهای ساختمانی و مدیریت پیمان های…

آشنایی با مهارت فنی و حرفه ای

آشنایی با مهارت فنی و حرفه ای