پرس کار

آشنایی مقدماتی با سرپرستی پرسکاری سازه های فلزی

 سرپرستی پرسکاری سازه های فلزی، شغلی در حوزه توليد از رشته صنایع فلزی میباشد كه شایستگی هوای تقسيم كار،  برنامه ریزی و اداره امور، تهيه فرمها و دستورالعملهای گردش كار ، توانمندسازی كاركنان، جذب نیروی متخصص و  منبع یابی، نقشه خوانی صنعتی و پیاده سازی نقشه های صنعتی، فلز کاری، پرسکاری، قالب بندی، كنترل و…

information technology

آشنایی مقدماتی با مدیر عمومی پروژه های كامپیوتر و IT

مدیرعمومی پروژه كامپیوتر، فناوری اطلاعات و بررسی پـروژه در دوره استاندارد مدیریت پروژه تعریف می شوند. مدیریت پروژه به روش‌ها و فرآیندهایی برمی‌گردد که حدود صد سال پیش در کسب‌ و‌ کار توسعه پیدا کردند. با این حال، در سال‌های اخیر، مدیریت پروژه رشد چشمگیری داشته و به عنوان یک عملیات مجزا و جدی در…