آشنایی مقدماتی با مدیر هتل

مدیر هتل از گروه شغلی خدمات است و از سازمان ، تشكیلات و بخش های هتل و روش برقراری ارتباط موثر با مهمانان آگاهی كامل دارد و دانش مدیریت ، رهبری و سازماندهی در هتل ، مدیریت نیروی انسانی و شیوه برنامه ریزی و نظارت را می داند . همچنین مدیر هتل از قدرت ،…