آشنایی مقدماتی با شناسایی و ارزیابی اولیه پروژه های ساختمانی شرکت های گاز رسانی

این استاندارد شامل دانش، مهارت و نگرش لازم جهت انجام کار شناسایی و ارزیابی اولیه پروژه های ساختمانی شرکت های گازرسانی در محیط ها و شرایط گوناگون به طور موثر و کارا بر اساس استانداردهای محیط کار و مراحل کاری زیر می باشد: مطالعه قرارداد و مشخصات فنی و سایر مدارک پیمان شناسایی شرایط محیطی…

مدیریت پروژه

آشنایی مقدماتی با مدیریت پروژه های ساختمانی بر اساس استاندارد PMBOK

مدیریت پروژه های ساختمانی بر اساس استاندارد PMBOK از شایستگی های حوزه عمران می باشد. این شایستگی دارای وظایفی از قبیل مفهوم مدیریت پروژه، فرآیندهای مدیریت پروژه،  یكپارچگی پروژه، محدوده پروژه، زمان پروژه، هزینه پروژه، كیفیت پروژه، منابع انسانی پروژه و ارتباطات پروژه می باشد. استاندارد با مشاغل مدیریت قراردادهای ساختمانی و مدیریت پیمان های…