ماهی

آشنایی مقدماتی با مدیر پرورش کارگاه آبزیان زینتی 

مدیر پرورش كارگاه آبزیان زینتی، شغلی است از حرفه آبزی پروری كه دارای وظایفی از قبیل نگهداری، تغذیه، پرورش آبزیان زینتی را از مرحله لاروی تا بازاری به عهده دارد و باید دارای استفاده از تمام دستگاه های لازم مانند پمپ ، بخاری و انواع فیلتراسیون ، شناخت گونه ها نسبت به اكو زیست هر…